Integritetspolicy

Höjdmontage.se via Ferms Diesel & Motor AB (”Höjdmontage” eller “vi”) värnar om din integritet. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Denna integritetspolicy är tillämplig på sådana personer som kontaktar oss, får marknadsföring av oss, besöker vår webbplats (www.hojdmontage.se), är kund eller samarbetspartner hos oss, representerar en av våra kunder, potentiella kunder, leverantörer eller partners.

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att:
• Kommunicera med dig
• Skicka direktmarknadsföring
• För att analysera din användning av vår webbplats och förbättra densamma
• Administrera vårt avtal med dig eller organisationen du representerar
• Följa lagkrav

Beroende på vilken relation vi har till dig behandlar vi dina personuppgifter för samtliga eller endast några av ändamålen som beskrivs ovan. Vilka av dessa personuppgiftsbehandlingar som avser dig framgår i integritetspolicyn.

Nedan hittar du mer information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver vilka rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter. T.ex. att du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen och att du när som helst invända kan invända mot marknadsföring.
Vi beskriver även vad vi har för laglig grund för behandlingen och hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

Nedan kan du läsa mer om:
Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?
Vilka har tillgång till dina personuppgifter?
Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?
Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?
Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter

Intresseavvägningar
Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?
Vi med organisationsnummer 556524-0867, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) när vi behandlar dina personuppgifter för egna ändamål.
Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på postadress Snickarvägen 6, 619 33 Trosa.

Måste du tillhandahålla dina personuppgifter till oss?
Vissa personuppgifter måste vi behandla för att kunna ingå och genomföra ditt avtal om köp och eller medlemskap med dig och för att vi ska kunna följa krav i lagstiftning eller andra bestämmelser. Dessa personuppgifter måste du därför tillhandahålla oss.
Om du inte lämnar sådana personuppgifter kommer du inte kunna göra köp hos oss eller bli medlem hos oss. Vilka personuppgifter du måste tillhandahålla kan du läsa i de tabeller nedan där den lagliga grunden anges vara ”fullgöra avtal” eller ”rättslig förpliktelse”.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter och varför?
Dina personuppgifter behandlas främst av oss. Följande tredjeparter kommer att ha tillgång till vissa av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

• För att ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt delar vi dina personuppgifter med våra IT-leverantörer. När vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer görs det endast för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot oss i enlighet med det avtal vi har.

• För att administrera din betalning behandlas dina personuppgifter av våra betaltjänstleverantörer. Om du väljer att betala via faktura kan betaltjänstleverantören dela dina personuppgifter med kreditupplysningsföretag för att bedöma din ekonomiska situation.

• För att leverera din beställning och hantera eventuella returer kommer vi att dela dina personuppgifter med våra transportörer.

• För att ge dig och andra potentiella kunder riktad marknadsföring kommer vi att dela dina personuppgifter med relevanta tredje parter såsom exempelvis Facebook och Google såsom tillhandahållare av digitala kanaler vi använder.

• Om vi har ett avtal med dig eller den organisationen du representerar så kan vi lämna ut dina personuppgifter till vår den tredje part som sköter vår redovisning och bokföring.

• Om du använder vår hemsida används en tredje part som analyserar användningen av hemsidan och därför kan komma att få tillgång till dina personuppgifter.

Om du vill ha mer information om hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna som anges i början av denna integritetspolicy.

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?
Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer kan dock uppgifterna överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av tredje part. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna som anges i början av denna integritetspolicy.

Vilka rättigheter har du?
I enlighet med dataskyddlagstiftning har du vissa rättigheter. Nedan kan du läsa mer om vilka dessa rättigheter är.

Om du har några frågor om rättigheterna eller vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av den här integritetspolicyn.

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling
Du har rätt att återkalla hela eller del av det samtycke som du lämnat till oss för vår behandling av dina personuppgifter.

Du har alltid rätt att rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål och profilering, såsom nyhetsbrev och anpassad marknadsföring. Läs mer om automatiserat beslutsfattande inklusive profilering senare i policyn.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Läs mer om vad en intresseavvägning innebär nedan. I vissa fall kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter även om du invänt mot behandlingen. Det kan ske om vi kan uppvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få information om hur vi behandlar desamma och få en kopia av dina personuppgifter.

Rätt till rättelse
Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling
Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlas för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället vill att vi begränsar hur vi behandlar dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”).

Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat.

Rätt att inge klagomål
Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet.

Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsmyndigheten IMY.


Intresseavvägning
Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen.

Intresseavvägningen innebär att vi gör ett balanstest genom vilket vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade.

Om du vill veta mer om hur vi har gjort dessa bedömningar är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av den här integritetspolicyn.

__________________________________________________________Denna integritetspolicy fastställdes den 20 december 2022.